گربه

Posted by maryam hosseini (Tehran, Iran) on 13 September 2013 in Animal & Insect and Portfolio.

گرفتار شده بود روی پشت بام خانه همسایه روبرویی؛ عصر یکی از روزهای آخر تابستان! :)

NIKON COOLPIX P510
1/125 second
F/5.9
ISO 450
180 mm

cat

Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook Share this photo on Google+